z miłości do kawy Lavazza
Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TWOJAKAWA.PL

§1. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

1)    CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

2)    COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

3)    DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

4)    KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

5)    KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

6)    KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

7)    KONTO - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, zarządzanie adresami oraz wgląd do historii zamówień

8)    KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców

9)    OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

10)  PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11)  PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

12)  PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

13)  REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawców z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawców/Usługodawców oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedawców/Usługodawców 

14)  REJESTRACJA - proces zakładania konta w Sklepie

15)  REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcami albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

16)  REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawców 

17)  SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.twojakawa.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów na odległość

18) SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY – oznacza właścicieli Sklepu internetowego www.twojakawa.pl – wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki przedsiębiorców:  ENDURANCE Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie: ul. Daniłowskiego 9 (kod pocztowy: 42-216 Częstochowa), posiadająca numer NIP 9492203126, numer REGON 362787880, adres poczty elektronicznej: sklep@twojakawa.pl, tel. 34 387 86 89

19)  TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu

20)  USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawców w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym)

21)  USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawców 

22)  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

23) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.twojakawa.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.twojakawa.pl jest handel produktami, w tym kawą i akcesoriami do kawy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.        
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy/Usługodawcy są następujące:

a)    minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b)    połączenie z siecią Internet,

c)     zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa obsługująca      standard html oraz php,

d)    włączona obsługa cookies,

e)    czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.
 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.twojakawa.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedawcy zobowiązani są do dostarczania towarów bez wad.
 4. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.twojakawa.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia w Sklepie zamówienia, za pomocą dostępnego on-line formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
 • wybrać z menu na stronie głównej preferowaną kategorię produktów;
 • kliknąć na fotografię bądź nazwę preferowanego produktu;
 • kliknąć na, znajdujący się przy opisie preferowanego produktu, przycisk z napisem „Dodaj do koszyka”, aby umieścić w ten sposób preferowany produkt w wirtualnym koszyku oraz przejść do podstrony z formularzem zamówienia umożliwiającym wpisanie danych osobowych oraz wybór metody dostawy i sposobu płatności;
 • wypełnić formularz zamówienia (w tym podać dane osobowe, których wpisanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia – tj. imię, nazwisko, ulicę i nr domu/lokalu, kod pocztowy, nazwę miasta, nazwę kraju, nr telefonu, adres e-mail, w przypadku Użytkownika składającego zamówienie w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą również nazwę firmy i NIP);
 • zapoznać się z regulaminem;
 • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
 • kliknąć na przycisk z napisem „Przejdź do potwierdzenia”;
 • po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji, zawrzeć umowę sprzedaży poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a)    przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawców,

b)    szybki przelew elektroniczny za pomocą portalu payu.pl należącego do spółki PayU SA (spółki o numerze NIP 7792308495, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000274399),

c)     gotówką przy odbiorze przesyłki,

d)    gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawców.

 1. 6.    Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.
 2. 7.    Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawców. 
 3. 8.    Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 21 dni roboczych (w praktyce w większości przypadków czas ten wynosi 7 dni roboczych).

§4. Dostawa towaru

 1. Maksymalny czas dostawy (okres od momentu przekazania przez Sprzedawców towaru dostawcy do momentu dostarczenia towaru Kupującemu) wynosi 2 dni robocze.
 2. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.twojakawa.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawców przez dostawcę (spółkę DHL Express (Poland) Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000047237, posiadającą nr NIP 5270022391).

§5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom w formie dowolnej.
 3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawcy udostępniają wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres sklep@twojakawa.pl jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców.
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na wskazany w §1 adres ich siedziby.
 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawców nie są Konsumentowi zwracane.
 7. Sprzedawcy dokonują zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawcy informują, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m. in. pod tym linkiem. Jeśli chodzi o umowy które Konsument może zawierać za pośrednictwem sklepu www.twojakawa.pl, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b)    w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)     w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

§6. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem   34 387 86 89, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców, pocztą elektroniczną na adres: sklep@twojakawa.pl).
 3. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
 7. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawców, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawców wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączona do towaru karta gwarancyjna.
 10. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.
 11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości z polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych , Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem   34 387 86 89, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawców, pocztą elektroniczną na adres: sklep@twojakawa.pl).
 3. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawców, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.    
 4. Sprzedawcy ustosunkują się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawcy doprowadzają towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawcy nie zdołają uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 8. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
 9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączona do towaru karta gwarancyjna.
 11. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawców, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

§8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawców drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Usługodawców drogą elektroniczną należy:

a)    udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,

b)    udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.twojakawa.pl formularza zamówienia,

c)     umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawców usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.twojakawa.pl.
 2. 4.    Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawców usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawców wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres sklep@twojakawa.plbądź składając odpowiednią dyspozycję w rozmowie telefonicznej (właściwy nr telefonu to 34 387 86 89).
 3. 5.    W celu utworzenia konta w Sklepie (zarejestrowania się), należy kliknąć na znajdujący się w lewym górnym rogu strony internetowej napis „Moje konto”, a następnie na napis „Zarejestruj”, po czym należy podać adres e-mail, utworzyć hasło, zapoznać się z regulaminem, zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Po wykonaniu czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, należy odebrać otrzymaną od systemu teleinformatycznego Sklepu wiadomość e-mail i kliknąć na znajdujący się w treści tej wiadomości link aktywacyjny.
 4. 6.    Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu założenia Konta. 
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawców drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@twojakawa.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).
 6. Usługodawcy ustosunkują się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§9.       Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Endurance Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daniłowskiego 9, 42-216 Częstochowa wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581624, NIP: 9492203126; REGON 362787880. Klienci mogą nawiązać kontakt Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez Endurance Sp. z o.o., za pośrednictwem nr tel.: +48 34 387 86 89 lub poczty elektronicznej: sklep@twojakawa.pl.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Endurance Sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
Endurance Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) wykonania ciążących na Endurance Sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Endurance Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. W granicach wskazanych powyżej - Endurance Sp. z o.o. może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Endurance Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Endurance Sp. z o.o. do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu twojakawa.pl.
5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Endurance Sp. z o.o. będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
6. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§10.       Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcami/Usługodawcami a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcom/Usługodawcom. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców/Usługodawców (Sprzedawcy/Usługodawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcami/Usługodawcami przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawców/Usługodawców. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 14 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę  i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2015 r.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl